Wat moet u doen als u wilt gaan scheiden?

Als een echtscheiding onvermijdelijk is, zult u zich moeten laten voorlichten over de wijze waarop u de gevolgen van de echtscheiding wilt regelen. Scheiden kan op verschillende manieren: via mediation waarbij u samen met één mediator de scheiding regelt, of via eigen advocaten. Het is van belang dat u een keuze maakt voor een deskundig mediator of advocaat die u goed kan begeleiden. De mediator of advocaat zal u voorlichten over de onderwerpen die bij een echtscheiding aan de orde komen en u bovendien van de nodige informatie voorzien. Met de advocaat of mediator moet u nadenken over uw toekomst en die van de kinderen. Ook zal de advocaat/mediator de inkomens- en vermogenspositie met u doornemen. Bron: Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators.

Welke financiële stukken heb ik nodig voor de mediator?

U dient de volgende gegevens te overleggen:

 • De jaaropgaven over de laatste 3 jaar
 • Aangiften inkomstenbelasting over de laatste 3 jaar
 • Een specificatie van de woonlasten (kale huur, hypotheekrente, kapitaalverzekering, opstalverzekering, OZB)
 • De premie ziektekostenverzekering
 • Kosten van kinderopvang
 • Een specificatie van bestaande schulden
 • Jaarrekeningen van de onderneming over de laatste 3 jaar
 • De aangiften Vennootschapsbelasting

Bron: Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators

Wat zijn de gevolgen van een nieuwe partner op afspraken echtscheiding?

Wanneer u opnieuw gaat samenwonen of in het huwelijksbootje stapt, dan kan dat gevolgen hebben voor de afspraken die u in het kader van uw echtscheiding maakt of hebt gemaakt, of voor de beslissing die de rechter heeft genomen. Het kan zijn dat er een wijziging van de kinderalimentatie volgt doordat uw draagkracht wijzigt.

Bij hertrouwen en in bepaalde gevallen van (opnieuw) samenwonen eindigt bovendien de partneralimentatie. Ook als er geen sprake is van samenwonen of huwelijk kan er reden zijn de alimentatie opnieuw ter discussie te stellen, omdat er sprake kan zijn van een gewijzigde behoefte. De alimentatieontvanger kan kosten immers met de nieuwe partner delen en heeft daardoor misschien minder alimentatie nodig. Bron: Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators.

Wat te doen met pensioen in verband met een echtscheiding?

Bij een echtscheiding moet u ook afspraken maken over het ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Volgens de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding worden de tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomsaanspraken verevend. Dat betekent dat er na uw echtscheiding over en weer (een rechtstreeks) recht bestaat op de helft van het door ieder tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Daarop moet u dan binnen twee jaar na de echtscheiding aanspraak maken door een speciaal formulier aan de pensioenuitvoerder te versturen. U en uw partner kunnen natuurlijk ook afwijkende afspraken maken. Bron: Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators.

Wat zijn de gevolgen van vermogen en echtscheiding?

Als u onder huwelijkse voorwaarden bent getrouwd zal de gemeenschap van goederen verdeeld moeten worden bij een scheiding. De huwelijkse voorwaarden worden afgewikkeld. Het kan zijn dat er een verrekening van het vermogen plaatsvindt. Dat hangt af van de inhoud van uw huwelijkse voorwaarden. Om goed te kunnen verdelen of te verrekenen is het van belang dat duidelijk wordt welk vermogen aanwezig is en wat de waarde van die vermogensbestanddelen is. Bron: Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators.

Wat is partneralimentatie?

Volgens de wet heeft degene die na de echtscheiding niet of niet genoeg in het eigen levensonderhoud kan voorzien recht heeft op een bijdrage van de andere echtgenoot. Die andere echtgenoot is dan verplicht bij te dragen in het levensonderhoud, mits hij/zij daar genoeg draagkracht voor heeft. Om te beoordelen of in uw geval partneralimentatie moet worden betaald, worden er berekeningen gemaakt. Dan is inzage in de inkomens- en vermogenspositie van belang. Bron: Vereniging van Familerecht Advocaten Scheidingsmediation.

Wat is een ouderschapsplan?

U bent als ouder verplicht om bij het echtscheidingsverzoek een ondertekend ouderschapsplan aan de rechter te verstrekken. In dat ouderschapsplan moet in ieder geval zijn opgenomen:

 • Op welke wijze u als ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen
 • Hoe u als ouder elkaar zult informeren en raadplegen over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot het kind of de kinderen
 • Hoe u als ouder elkaar informatie geeft en raadpleegt over belangrijke zaken over het vermogen van het kind of de kinderen
 • Hoe u de kosten van het kind of de kinderen verdeelt
 • Bij het opstellen van een ouderschapsplan moet u als ouders de individuele wensen van de kinderen bespreken en hen in het ouderschapsplan betrokken hebben voor zover dat in hun belang was. Ook moeten jullie het ouderschapsplan in hoofdlijnen met hen hebben doorgenomen (voor zover mogelijk). Bron: Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators.

Welke afspraken moeten er over de kinderen gemaakt worden bij een echtscheiding ?

Als ouders bent u verplicht afspraken te maken over de wijze waarop u de zorg- en opvoedingstaken van de kind(eren) na de scheiding vorm wilt geven. Daarbij moet u ook aandacht besteden aan de manier waarop u als ouders elkaar zult informeren over de kinderen, en hoe u zult overleggen over gewichtige aangelegenheden over uw kind of kinderen. Denk bijvoorbeeld aan schoolkeuze of een ziekenhuisopname. Ook over de kosten van de kinderen (kinderalimentatie) moet u afspraken maken: wie zal op welke wijze bijdragen in de kosten van het kind/de kinderen? Die afspraken worden vervolgens vastgelegd in een ouderschapsplan. Bron: Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators.

Wat is duur van een echtscheidingsprocedure?

Als u via mediation of ieder met een eigen advocaat afspraken heeft gemaakt die zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant, dan hoeft een echtscheidingsprocedure niet veel tijd in beslag te nemen. Een verzoekschrift en het echtscheidingsconvenant zullen bij de rechtbank worden ingediend waarna de rechter de echtscheiding na ongeveer vier weken zal uitspreken. De echtscheidingsbeschikking moet dan worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Daarmee is de echtscheiding een feit. De onderhandelingen die leiden tot het echtscheidingsconvenant kunnen uiteraard wel enige tijd duren.

Als u en uw partner geen overeenkomst bereiken, zal één van u een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Daarop moet de ander binnen een termijn van maximaal 10 weken reageren. Binnen enkele maanden daarna volgt een mondelinge behandeling bij de rechtbank. Tijdens die mondelinge behandeling kunt u een toelichting op uw standpunten geven. De rechter zal vragen stellen. De uitspraak (beschikking) volgt dan meestal na ongeveer vier weken. Bron: Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators.

Wat te doen indien het niet lukt om samen afspraken te maken met een mediator?

Soms lukt het niet om via mediation afspraken met elkaar te maken. Dan schakelt elke partner een eigen advocaat in. Ook in dat geval kunt u onderling nog steeds afspraken maken. Dat ieder een eigen advocaat heeft, betekent niet dat er een strijd bij de rechter volgt. De afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant dat vervolgens bij de rechtbank wordt ingediend. Na ongeveer vier weken volgt een echtscheidingsbeschikking die moet worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Na inschrijving is de echtscheiding definitief. Als u niet in onderling overleg tot afspraken kunt komen, dan zal er een echtscheidingsprocedure volgen waarbij ieder zijn eigen standpunt mag vertellen aan de rechter. Dat heet een echtscheidingsprocedure op eenzijdig verzoek. De rechter zal dan de knoop of knopen doorhakken. Overigens is het ook mogelijk om tijdens zo'n lopende procedure toch samen afspraken te maken. De rechter zal deze overnemen en vastleggen. Bron: Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators.

Wat is de rol van een mediator tijdens een echtscheidingsprocedure?

Als u en uw partner willen scheiden, bestaat de mogelijkheid om via mediation samen afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding. In dat traject worden beide partners begeleid door één mediatior. Het doel van mediation is om samen door middel van gesprekken naar een oplossing toe te werken. Daarbij kan elke partner zich laten bijstaan door een eigen advocaat of adviseur. De afspraken die u met elkaar maakt, worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant, de overeenkomst die door u beiden wordt ondertekend. Het echtscheidingsconvenant wordt met een verzoekschrift echtscheiding (en een ouderschapsplan als er minderjarige kinderen zijn) bij de rechtbank ingediend. Na ongeveer vier weken volgt de echtscheidingsuitspraak (beschikking). Die uitspraak wordt met behulp van uw advocaat/mediator ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en pas dan is uw echtscheiding definitief. De ervaring leert dat een echtscheiding die via mediation leidt tot een overeenkomst tussen de (ex)echtgenoten, op langere termijn meer tevredenheid oplevert dan een beslissing van de rechter. Dat is ook logisch, de overeenkomst is immers een oplossing die u allebei goed (genoeg) vindt. Daarbij verloopt een echtscheiding via mediation meestal sneller, vriendelijker en met minder kosten dan een echtscheidingsprocedure voor de rechter. Bron: Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators.

Wat doet een mediator?

De rol van de mediator is die van procesbegeleider, die partijen helpt om hun eigen probleem/conflict zelf op te lossen. Centraal staat dus het behoud van de goede verstandhouding tussen de (ex-)partners.

Waarom is mediation anders dan gewone bemiddeling?

Normale bemiddeling betreft het geven en nemen tussen twee partijen en leidt tot een compromis. Mediation is het afwegen van standpunten naar belangen en daarbij neemt de mediator niet de rol aan van diegene die oplossingen aanbrengt, maar van iemand die partijen helpt naar het zelf zoeken naar de beste oplossing in een conflict. Een compromis is niet het doel van mediation, maar dat van een consensus. Het verschil is dat bij een consensus een volledige overeenstemming wordt bereikt waar de twee partijen beiden tevreden mee zijn nadat is geluisterd naar elkaars argumenten en gevoelens. Een relatie wordt in zekere zin hersteld zonder een langlopend conflict, maar waarbij in de meeste gevallen de wegen zich wel scheiden. Bron: Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators.

Ik heb een eigen onderneming. Waar moet ik rekening mee houden?

Het hebben van een eigen onderneming kan, ondanks de bedrijfsvorm en ondanks en of er wel of niet sprake is van huwelijkse voorwaarden, een onderdeel zijn van de scheiding.

Eenstemmigheid Er zal in de alle mogelijke situaties eenstemmigheid bereikt moeten worden bijvoorbeeld over aan wie het bedrijf toekomt bij uw scheiding, wat de waarde is van uw onderneming, de winst en of er wellicht uit de bedrijfswinst een kinder- of partneralimentatie kan worden betaald.

Ingewikkelde procedure De zakelijke afhandeling van een scheiding waarbij een onderneming betrokken is, leent zich minder makkelijk voor een "huis-tuin-keuken- scheiding". Alleen in die gevallen waarbij er sprake is van een éénmansbedrijf of een V.O.F. en de beide partners vrij snel overeenstemming bereiken, kan de scheiding grotendeels zelf worden afgehandeld.

Die onderdelen van de scheiding die betrekking hebben op de positie van de kinderen kunnen natuurlijk wel zelf worden afgehandeld.

Rechtsvormen Wanneer u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, valt het éénmansbedrijf volledig in de gemeenschap van goederen. Een V.O.F. waarin alleen de beide partners deelnemen, valt ook volledig in de gemeenschap van goederen.

Als er naast beide partners of één van jullie nog andere firmanten zijn, valt alleen dat deel wat van de partner of beide partners is in de gemeenschap van goederen. Wanneer de V.O.F. op naam jullie beiden staat en na de scheiding slechts één partner werkzaam blijft binnen de V.O.F. dan moet de rechtsvorm veranderd worden.

Via de notaris kan de rechtsvorm worden gewijzigd. Het éénmansbedrijf of de V.O.F, die niet in de gemeenschap van goederen valt, valt toe aan degene die het éénmansbedrijf of de V.O.F. (mede) op naam heeft.

Wanneer er sprake is van een andere rechtsvorm, waarin jullie beiden deelnemen, moet in kaart gebracht worden welk deel van het bedrijf toebehoort aan welke partner.

Ook wanneer slechts één van de partners officieel (mede-)eigenaar is van een bedrijf, moet in kaart gebracht worden of het mogelijk is dat de andere partner om welke reden dan ook aanspraak kan maken op een deel van het bedrijf of de bedrijfswinst.

Wanneer u hierover samen niet tot overeenstemming kunt komen, zullen over het algemeen deskundigen zoals een mediator van buitenaf ingeschakeld moeten worden om duidelijkheid te verkrijgen over de positie van beide partners ten opzichte van het bedrijf. 


Neem nu geheel vrijblijvend contact op met een van de gespecialiseerde advocaten echtscheidingsmediators. Ons kantoor is bereikbaar van 09:00 tot 17:30 uur via telefoonnummer 078 – 630 0000. Wij kunnen u ook terugbellen; vul hiervoor het formulier in aan de rechterzijde van deze pagina. We zijn per e-mail bereikbaar op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Wij bellen u binnen 30 minuten terug!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

You'll need to setup your Site key in order to use reCAPTCHA.

Mr. Menno Bos

Ik ben u graag van dienst!

E-mail:
m.bos@dekoningechtscheidingen.nl

Telefoon:
078 - 630 0000

Onze familierecht advocaten

logo


vfas logo

Ga naar boven
JSN Blank template designed by JoomlaShine.com