Aansprakelijk voor schulden

Na de indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding bent u niet meer aansprakelijk voor de schulden die uw ex-partner maakt. Maar let wel, na de scheiding kunt u nog wel aansprakelijk zijn voor de schulden die uw ex-partner tijdens het huwelijk heeft gemaakt. Ook al heeft u deze schulden eerlijk verdeeld. Schuldeisers kunnen bij u aankloppen, als uw ex-partner zijn deel van de schuld niet voldoet. Het is van belang om in het echtscheidingsconvenant de onderlinge afspraken over de schulden goed vast te leggen.

Alimentatie

Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van je ex-partner. De alimentatie kan via de rechter vastgesteld zijn. Echter dit kan ook tussen beide partners onderling zijn afgesproken.

Alimentatiegerechtigde

De partner of het kind dat recht heeft op alimentatie.

Alimentatieherziening

Als de financiële omstandigheden wijzigen, of uw persoonlijke omstandigheden of die van uw ex wijzigen (denk aan hertrouwen, opnieuw samenwonen, een nieuw kind) kan er bij de rechtbank herziening van de alimentatieverplichting gevraagd worden. Deze aanvraag kan door beide partijen via een advocaat worden ingediend.

Alimentatieplichtige

Degene die (door de rechter) verplicht is om alimentatie aan de andere partner of een kind te betalen.

Beschikking

Een gerechtelijke uitspraak in een verzoekschriftprocedure. De meeste familierechtelijke procedures zijn verzoekschriftprocedures. De rechtbank (of in hoger beroep het gerechtshof) doet in dergelijke zaken uitspraak via een beschikking.

Boedel

Bij (echt)scheiding behoren de partners afspraken te maken over de boedelverdeling: wie krijgt wat. Deze afspraken rondom de verdeling dienen in het convenant opgenomen te worden. Komen partijen hier niet uit, dan kunnen de partners de rechtbank verzoeken de verdeling vast te stellen of partijen te gelasten tot een verdeling over te gaan.

Co-ouderschap

Bij co-ouderschap deelt u de alledaagse zorg en opvoeding van de kinderen zoveel mogelijk. Als u en uw partner uit elkaar gaan en u heeft samen kinderen, kunt u kiezen voor co-ouderschap. Dit houdt in dat uw kind beurtelings bij u en uw partner woont en door u beiden wordt opgevoed en verzorgd.

Consensus

Het komen tot een consensus is het komen tot overeenstemming tussen de partijen. Dit wil niet zeggen dat alle partijen volledig akkoord gaan met de oplossingen voor de geschilpunten maar men kan zich vinden in het compromis dat tot stand is gekomen door middel van mediation.

Convenant

Document waarin de afspraken zijn vastgelegd betreffende een echtscheiding zoals dat aan de rechter ter goedkeuring dient te worden voorgelegd.

Echtscheidingsconvenant

Een echtscheidingsconvenant is een document waarin de ex-partners de afspraken vastleggen die rondom de echtscheiding gemaakt zijn. Meestal wordt het echtscheidingsconvenant opgesteld door een advocaat. Onderwerpen die vaak in een echtscheidingsconvenant worden opgenomen zijn:

 • Afspraken over de kinderen: hoofdverblijf van de kinderen, omgangsregeling, kinderalimentatie
 • Partneralimentatie
 • Afspraken over de verdeling van de inboedel
 • Afspraken omtrent de echtelijke woning
 • Afspraken over het verdelen van spaargeld
 • Afspraken over het pensioen

Gewijzigde omstandigheden

Als de (financiële) omstandigheden van de ex-partner of u wijzigen, kan na enige tijd het vastgestelde alimentatiebedrag niet meer redelijk zijn. De rechter kan dan op verzoek van één van de beiden ex-partners een ander bedrag vaststellen. Dat kan ook als de rechter bij zijn of haar eerdere beslissing is uitgegaan van verkeerde of van onvolledige voorstelling van zaken. Tenslotte kan de rechter ook een afspraak in een scheidingsconvenant wijzigen, intrekken of vernietigen. Zoiets kan gebeuren als er een hele verkeerde voorstelling van zaken is gegeven en de ander dat destijds als juist heeft aangenomen. Er is dan sprake van 'grove miskenning van behoefte of draagkracht'.

Gewijzigde omstandigheden kunnen ook een rol spelen bij de zorg- en contactregeling (omgangsregeling). Als u of uw ex partner vindt dat door gewijzigde omstandigheden de afspraken gewijzigd moeten worden over de zorg- en contact(omgangs)regeling en u komt hier samen niet uit, dan kan een wijziging aan de rechter verzocht worden. De rechter betrekt in zijn oordeel altijd het belang van de kinderen. Als kinderen 12 jaar of ouder zijn, mogen zij hun mening over de zorg- en contactregeling aan de rechter kenbaar maken.

Huurhuis

Als de beiden ex-partners samen in een huurhuis wonen, kan er in goed overleg bepaalt worden wie in de huurwoning mag blijven wonen. Hij of zij zet dan de huurovereenkomst voort. Als er samen niet tot een overeenstemming gekomen kan worden, kan dit voorgelegd worden aan de rechter.

Huwelijkse voorwaarden

Dit is een overeenkomst tussen (aanstaande) echtgenoten waarbij zij, met terzijdestelling van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen, de vermogensrechtelijke gevolgen van hun huwelijk regelen zodanig dat het vermogen bij ontbinding van het huwelijk niet of niet geheel aan de andere partij toekomt. Huwelijkse voorwaarden dienen door een notaris te worden opgemaakt.

Indexering

Elk jaar verandert het loon en prijspeil. Daarom worden ook jaarlijks de alimentatiebedragen wettelijk aangepast. Per 1 januari van het daaropvolgende jaar worden alle vastgestelde alimentatiebedragen automatisch met een bepaald percentage verhoogd. Het percentage voor het komende jaar  wordt in de maand november bekend gemaakt, onder meer op onze website en op de website van het LBIO of de Rijksoverheid.

Kind wordt 18 jaar

Zodra een kind 18 jaar is en er kinderalimentatie moet worden gewijzigd of gevraagd, moet het kind daar zelf het initiatief voor nemen. Komen ouder en kind niet tot overeenstemming, dan kan het kind het verzoek aan de rechter voorleggen. Het kind heeft dan tegenover de betalende ouder dezelfde positie als de ex-partner die niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien.

Kinderalimentatie

Als tijdens een echtscheiding kinderen een rol spelen, moet er alimentatie voor deze kinderen worden betaald. De hoogte van de kinderalimentatie hangt af van het netto inkomen van de ouders. In principe is het zo dat de kinderen de dagelijkse bezigheden moeten kunnen blijven doen, zoals het afronden van de studie of sporten.

Koophuis

Als u samen met uw ex-partner in een koophuis woonde is de eerste vraag van wie de woning is.Van belang hierbij is:

 • Hoe leefde u samen?
  • Zonder samenlevingscontract – de woning is van degene op wiens naam de woning staat
  • Met samenlevingscontract – de woning is van degene op wiens naam de woning staat
  • Geregistreerd partnerschap – de woning is van beiden
  • Geregistreerd partnerschap met partnerschapvoorwaarden – de woning is van degene op wiens naam de woning staat, tenzij in de partnerschapsvoorwaarden anders is bepaald.
  • Huwelijk in gemeenschap van goederen – de woning is van beiden
  • Huwelijk met huwelijkse voorwaarden – de woning is van degene op wiens naam de woning staat, tenzij in de huwelijkse voorwaarden anders is bepaald.
 • Op wiens naam staat de woning?
  • Op naam van u beiden – de woning is dan van u beiden
  • Op naam van één van u – de woning is dan in principe van de degene op wiens naam de woning staat, tenzij u gehuwd bent in gemeenschap van goederen of een geregistreerd partnerschap heeft zonder voorwaarden.

LBIO

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, Volgens de wet kan een beroep gedaan worden op het LBIO als er een betalingsachterstand is. Deze achterstand mag niet ouder zijn dan 6 maanden. In zo'n geval moet de ontvangende ouder of het kind van18, 19 of 20 jaar een schriftelijk verzoek tot inning doen aan het LBIO. De verzoeker moet dan met bewijsstukken aantonen welke termijnen niet, en wel zijn betaald. Let wel, de alimentatie moet bij gerechtelijke uitspraak zijn vastgelegd.

Verder kan het LBIO kinderalimentaties innen in de volgende gevallen:

 • Er is een gezamenlijk verzoek
 • De betalende ouder doet het verzoek
 • De ontvangende partij (verzorgende ouder of meerderjarig kind) doet een verzoek, zonder dat er een betalingsachterstand is

Ouderlijk gezag

Het ouderlijk gezag bevat de plicht en het recht om het kind te verzorgen en op te voeden. Tevens geeft het verantwoordelijkheid over het lichamelijk en geestelijk welzijn van het kind. Het ouderlijk gezag omvat ook de plicht om de band van het kind met de andere ouder te bevorderen. Bij conflicten over de uitoefening van het ouderlijk gezag kunt u de rechtbank verzoeken hierin een beslissing te nemen. U moet dan bijvoorbeeld denken aan conflicten over een verhuizing met de kinderen, de gewone verblijfplaats van een kind, conflicten omtrent de schoolkeuze. Conflicten over de invulling van de dagelijkse zorg over de kinderen vallen niet hier niet onder.

Ouderschapsplan

In een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding is het ouderschapsplan een aanzienlijk onderdeel. Gedurende het opstellen van het ouderschapsplan worden de ouders gedwongen ten minste na te denken over welke invulling zij willen geven aan het ouderlijk gezag na scheiding. Uit de praktijk blijkt dat een groot aantal punten van belang zijn om te bespreken:

 • De dagelijkse zorg voor de kinderen (waar verblijven de kinderen, eten en drinken, huisregels e.d.)
 • School
 • Sport
 • Medische zorg
 • Vakantie
 • Bijzondere dagen (verjaardagen e.d.)
 • Financiën (beheer spaarrekeningen, bijdrage van de niet-verzorgende ouder)
 • Communicatie tussen de ouders (informeren en raadplegen)
 • Halen en brengen van de kinderen.

Het is aan de ouders om te bepalen welke afspraken zij in het ouderschapsplan vastleggen. Zij Kunnen afspraken maken, die zij in het belang van het kind vinden. Wel stelt de wet een aantal minimumeisen. De onderwerpen waarover de ouders afspraken moeten maken, zijn de meest essentiële punten bij de uitoefening van het gezamenlijke gezag. In reactie en vooruitlopend op de plannen van justitie is er een kosteloos model "verzorgingsafspraken kinderen" ontwikkeld.

Pensioen in eigen beheer

Het verdelen van het pensioen als één van de beiden ex-partners als ondernemer het pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd en niet heeft ondergebracht bij een verzekeraar. De continuïteit van het bedrijf kan in gevaar komen als u als ondernemer het deel van uw pensioen waar uw ex-partner recht op heeft, moet uitbetalen aan uw ex-partner. Doorgaans is dit pensioen niet in contact geld beschikbaar op de bankrekening van het bedrijf.

Er zijn diverse alternatieven die kunnen worden toegepast:

 • Het pensioen nog een bepaalde periode in het bedrijf laten, tot er meer financiële ruimte is
 • Het pensioen verrekenen door middel van een lijfrente
 • Het pensioen verrekenen met vermogen, bijvoorbeeld: de ondernemer houdt het pensioen, de partner houdt de overwaarde van het huis.

Rechtsbijstand

Voor een verzoek om alimentatievaststelling, een verzoek om wijziging van de alimentatie of beëindiging van de alimentatie, is het verplicht om een advocaat in te schakelen. Alle stukken die naar de rechtbank moeten worden gestuurd, moeten via een advocaat worden gestuurd. Een advocaat vertegenwoordigt u ook op de zitting bij de rechtbank.

Verdelen pensioen

Na de scheiding moet aan het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar waar u en uw ex-partner pensioen opbouwen of hebben opgebouwd de scheiding worden doorgegeven. De scheidingsplanner vult voor u de formulieren in en zorgt dat de betrokken verzekeraars geïnformeerd worden over de gemaakte afspraken.

Waarde van de onderneming

Het vaststellen van de waarde van een onderneming is een van de moeilijkste dingen die er is. Er is veel discussie mogelijk over de waardering van de activa, stille reserves en goodwill. De waardering kan ook vanuit een andere insteek worden gedaan: wat levert het bedrijf voor rendement op en wat is de verwachting van het toekomstige rendement. Belangrijk is om goede afspraken te maken over de waardering van de onderneming.

Waarde verdelen

Wanneer de ex-partners het erover eens zijn, wat de waarde van het bedrijf is, moet er nog overeenstemming bereikt worden hoe die waarde verdeelt wordt. De waarde is vaak niet in contant geld beschikbaar op de bankrekening van het bedrijf. Het kan dus lastig zijn om de andere partner te betalen, zonder de continuïteit van de onderneming in gevaar te brengen.

Woning verkopen

Als geen van de beiden ex-partners in de woning wil blijven wonen, dan kan de woning verkocht worden. De woning kan te koop aangeboden worden via een makelaar. De verkoopopbrengst van de woning wordt - als de woning gemeenschappelijk eigendom is - in principe 50/50 verdeeld. Is er geen opbrengst maar een restschuld, dan blijven beide partijen in beginsel allebei voor het geheel van de schuld verantwoordelijk ten opzichte van de bank. Onderling dragen partijen voor de helft bij in het te kort.

Neem nu geheel vrijblijvend contact op met een van de gespecialiseerde advocaten echtscheidingsmediators. Ons kantoor is bereikbaar van 09:00 tot 17:30 uur via telefoonnummer 078 – 630 0000. Wij kunnen u ook terugbellen; vul hiervoor het formulier in aan de rechterzijde van deze pagina. We zijn per e-mail bereikbaar op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Wij bellen u binnen 30 minuten terug!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

You'll need to setup your Site key in order to use reCAPTCHA.

Mr. Menno Bos

Ik ben u graag van dienst!

E-mail:
m.bos@dekoningechtscheidingen.nl

Telefoon:
078 - 630 0000

Onze familierecht advocaten

logo


vfas logo

Ga naar boven
JSN Blank template designed by JoomlaShine.com